Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
doi thuong
0.00
186
1
hanh do
0.08
157
phuc huynh
0.00
110
1
to-anh du
4.11
57
tay du
0.00
6
do anh ninh
0.00
3
truong manh to
164
2
Search Visibility
App name
1022 Tây Ninh
Description
Ứng dụng Phản ánh hiện trường Tỉnh Tây Ninh cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản ánh về cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh kèm theo hình ảnh chụp.
Keyword Volume Hits KEI Rank
doi thuong
0.00
186
1
hanh do
0.08
157
phuc huynh
0.00
110
1
to-anh du
4.11
57
tay du
0.00
6
do anh ninh
0.00
3
truong manh to
164
2