Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
xiong xin
0.42
108
xiong liang
0.27
43
xiong tang
30.28
42
xiong zeng
2.33
41
Search Visibility
App name
多商户营销平台
Description
即使想做线上营销没技术、找不到平台、更加没时间去做。就算想花钱打广告也找不到平台去花钱。面对这样的囧境,我们根据市场需求开发这款平台程序。应用在为商家做线上营销活动,可按年或按流量收费。既可以为商家带来消费盈利,更大的作用在一定区域内达到门店广告宣传的作用。这样商家也愿意花钱或者愿意拿出门店的优惠活动来参与线上营销。
Keyword Volume Hits KEI Rank
xiong xin
0.42
108
xiong liang
0.27
43
xiong tang
30.28
42
xiong zeng
2.33
41
ting
13.62
xiong guiliang
25.76
营销
0.00