スクリーンショット
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
toan nguyen
4.14
215
5
tu nguyen
0.46
209
2
tuan nguyen
61.47
201
hoat nguyen
0.00
84
3
thuan phan
3.89
15
tuan phan
91.01
9
tuan phang
14.48
8
検索知名度
アプリ名
VACOM
説明文
VACOM Mobile là ứng dụng của Phần mềm quản trị kế toán, nhân sự VAONLINE.VN Ứng dụng cung cấp những số liệu thống kê tổng hợp và chi tiết để hỗ trợ cho người quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra những kế hoạch phù hợp trong tương lai.
 Chức năng của chương trình:
 1 - Hiển thị biểu đồ thể hiện tình hình của các chỉ tiêu tài chính: Tiền, phải thu, phải trả
 2 - Xem và lọc dữ liệu tất cả các chứng từ kế toán, hàng hóa được sử dụng trong doanh nghiệp 
3 - Cung cấp khoảng gần 30 báo cáo cơ bản thường dùng trong hệ thống kế toán VACOM online từ tổng hợp đến chi tiết
4 - Các hệ thống hỗ trợ hướng dẫn sử dụng bằng tài liệu, video
 5 - Hỗ trợ chức năng quét mã vạch để xem thông tin sản phẩm
5 - Xem hệ thống về nhân sự - tiền lương, bảng lương (ở mức cơ bản)
...
 Và những nội dung khác sẽ tiếp tục phát triển để người sử dụng có được một công cụ tối ưu nhất trong quản trị tài chính của doanh nghiệp
レビュートレンド
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
全バージョン
— 合計
最新バージョン (1.1)
— 合計
更新履歴
1.1 最新バージョン 05/26/2020
1.0 分析開始 06/22/2019
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
toan nguyen
4.14
215
5
tu nguyen
0.46
209
2
tuan nguyen
61.47
201
hoat nguyen
0.00
84
3
thuan phan
3.89
15
tuan phan
91.01
9
tuan phang
14.48
8
tuoi nguyen
0.02
phuc huynh
0.00
スクリーンショット
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
toan nguyen
4.14
201
2
tu nguyen
0.46
174
2
tuan nguyen
61.47
161
hoat nguyen
0.00
68
3
thuan phan
3.89
11
tuan phang
14.48
6
tuan phan
91.01
5
検索知名度
アプリ名
VACOM
説明文
VACOM Mobile là ứng dụng của Phần mềm quản trị kế toán, nhân sự VAONLINE.VN Ứng dụng cung cấp những số liệu thống kê tổng hợp và chi tiết để hỗ trợ cho người quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra những kế hoạch phù hợp trong tương lai.
 Chức năng của chương trình:
 1 - Hiển thị biểu đồ thể hiện tình hình của các chỉ tiêu tài chính: Tiền, phải thu, phải trả
 2 - Xem và lọc dữ liệu tất cả các chứng từ kế toán, hàng hóa được sử dụng trong doanh nghiệp 
3 - Cung cấp khoảng gần 30 báo cáo cơ bản thường dùng trong hệ thống kế toán VACOM online từ tổng hợp đến chi tiết
4 - Các hệ thống hỗ trợ hướng dẫn sử dụng bằng tài liệu, video
 5 - Hỗ trợ chức năng quét mã vạch để xem thông tin sản phẩm
5 - Xem hệ thống về nhân sự - tiền lương, bảng lương (ở mức cơ bản)
...
 Và những nội dung khác sẽ tiếp tục phát triển để người sử dụng có được một công cụ tối ưu nhất trong quản trị tài chính của doanh nghiệp
レビュートレンド
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
全バージョン
— 合計
最新バージョン (1.1)
— 合計
更新履歴
1.1 最新バージョン 05/26/2020
1.0 分析開始 06/22/2019
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
toan nguyen
4.14
201
2
tu nguyen
0.46
174
2
tuan nguyen
61.47
161
hoat nguyen
0.00
68
3
thuan phan
3.89
11
tuan phang
14.48
6
tuan phan
91.01
5
phuc huynh
0.00
tuoi nguyen
0.02