Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
receipts
17.83
194
3
digital receipts
0.00
150
4
ereceipts
0.00
148
1
neat receipts
31.46
145
1
receipts by wave
37.88
87
receipt pal
0.00
87
1
my receipts
30.60
66
receipt bank
23.32
58
2
receiptsondisk
0.72
49
1
receipts pro
15.66
36
smart receipts
35.54
3
Search Visibility
App name
Description
บริการรูปแบบใหม่ของธนาคาร ในการออกใบเสร็จรับชำระเงินกู้ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์แทนรูปแบบเดิม ที่จัดพิมพ์เป็นกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินงวดผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือชำระผ่านช่องทางตัวแทน หรือกลุ่มลูกค้าสวัสดิการที่ชำระโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตอบสนองความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ และส่งผลในการลดมลภาวะ อนุรักษ์ทรัพยากรโดยการลดการใช้กระดาษ
Keyword Volume Hits KEI Rank
receipts
17.83
194
3
digital receipts
0.00
150
4
ereceipts
0.00
148
1
neat receipts
31.46
145
1
receipt pal
0.00
87
1
receipts by wave
37.88
87
my receipts
30.60
66
receipt bank
23.32
58
2
receiptsondisk
0.72
49
1
receipts pro
15.66
36
smart receipts
35.54
3
smart
0.00
bank
13.94
Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
ereceipts
0.00
131
1
digital receipts
0.00
110
1
neat receipts
31.46
94
my receipts
30.60
81
1
receipts
17.83
77
2
receipts by wave
37.88
67
5
receipt pal
0.00
56
1
receiptsondisk
0.72
48
1
receipts pro
15.66
43
1
receipt bank
23.32
34
smart receipts
35.54
3
Search Visibility
App name
Description
บริการรูปแบบใหม่ของธนาคาร ในการออกใบเสร็จรับชำระเงินกู้ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์แทนรูปแบบเดิม ที่จัดพิมพ์เป็นกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินงวดผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือชำระผ่านช่องทางตัวแทน หรือกลุ่มลูกค้าสวัสดิการที่ชำระโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตอบสนองความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ และส่งผลในการลดมลภาวะ อนุรักษ์ทรัพยากรโดยการลดการใช้กระดาษ
Keyword Volume Hits KEI Rank
ereceipts
0.00
131
1
digital receipts
0.00
110
1
neat receipts
31.46
94
my receipts
30.60
81
1
receipts
17.83
77
2
receipts by wave
37.88
67
5
receipt pal
0.00
56
1
receiptsondisk
0.72
48
1
receipts pro
15.66
43
1
receipt bank
23.32
34
smart receipts
35.54
3
smart
0.00
bank
13.94