Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
receipts
17.95
219
32
ereceipts
0.00
161
90
digital receipts
0.00
160
36
neat receipts
31.46
145
41
receipts by wave
37.88
94
157
receipt pal
0.00
87
10
my receipts
30.60
68
120
receipt bank
23.32
61
15
receiptsondisk
0.72
51
75
receipts pro
15.66
38
213
smart receipts
35.54
3
12
Search Visibility
App name
Description
บริการรูปแบบใหม่ของธนาคาร ในการออกใบเสร็จรับชำระเงินกู้ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์แทนรูปแบบเดิม ที่จัดพิมพ์เป็นกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินงวดผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือชำระผ่านช่องทางตัวแทน หรือกลุ่มลูกค้าสวัสดิการที่ชำระโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตอบสนองความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ และส่งผลในการลดมลภาวะ อนุรักษ์ทรัพยากรโดยการลดการใช้กระดาษ
Keyword Volume Hits KEI Rank
receipts
17.95
219
32
ereceipts
0.00
161
90
digital receipts
0.00
160
36
neat receipts
31.46
145
41
receipts by wave
37.88
94
157
receipt pal
0.00
87
10
my receipts
30.60
68
120
receipt bank
23.32
61
15
receiptsondisk
0.72
51
75
receipts pro
15.66
38
213
smart receipts
35.54
3
12
smart
0.00
bank
10.81
Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
ereceipts
0.00
137
digital receipts
0.00
113
2
neat receipts
31.46
99
1
my receipts
30.60
83
receipts
17.95
80
3
receipts by wave
37.88
66
3
receipt pal
0.00
55
receiptsondisk
0.72
49
receipts pro
15.66
46
receipt bank
23.32
39
1
smart receipts
35.54
3
Search Visibility
App name
Description
บริการรูปแบบใหม่ของธนาคาร ในการออกใบเสร็จรับชำระเงินกู้ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์แทนรูปแบบเดิม ที่จัดพิมพ์เป็นกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินงวดผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือชำระผ่านช่องทางตัวแทน หรือกลุ่มลูกค้าสวัสดิการที่ชำระโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตอบสนองความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ และส่งผลในการลดมลภาวะ อนุรักษ์ทรัพยากรโดยการลดการใช้กระดาษ
Keyword Volume Hits KEI Rank
ereceipts
0.00
137
digital receipts
0.00
113
2
neat receipts
31.46
99
1
my receipts
30.60
83
receipts
17.95
80
3
receipts by wave
37.88
66
3
receipt pal
0.00
55
receiptsondisk
0.72
49
receipts pro
15.66
46
receipt bank
23.32
39
1
smart receipts
35.54
3
smart
0.00
bank
10.81